"Kiedy bóg drzwi zamyka to otwiera okno"

AKTUALNOści

Gorąco zapraszamy rodziców, nauczycieli, dyrektorów, specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu na pierwszą w Kraśniku konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Razem” oraz Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku „Z autyzmem w szkole i domu”.
Gośćmi prelegentami wydarzenia będą:
dr hab. Anna Prokopiak
dr n. med. Gustaw Kozak
mgr Magdalena Tarnawska Mowa na Opak Magdalena Tarnawska
Wykłady zaproszonych prelegentów będą dotyczyć funkcjonowania osób w spektrum autyzmu w zakresie komunikacji, relacji rodzinnych, współistniejących zaburzeń, możliwości terapeutycznych.
Zapisy na konferencję rozpoczynamy 10 marca 2023r.
Opłata za udział w konferencji 89,00 ZŁ
na konto: 82 8717 0009 2001 0000 6942 0001
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z dopiskiem KONFERENCJA2023

Nasza szkoła otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Celem programu jest: zakup nowości książkowych, oraz organizację działań promujących czytelnictwo np. ciekawych spotkań, konkursów, promocja nowo zakupionych książek podczas lekcji bibliotecznych itp.
A więc do dzieła! Zaczynamy!

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dokumenty:
– orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
– podanie rodziców do organu prowadzącego,
– skierowanie organu prowadzącego,
– karta zdrowia,
– fotografia do legitymacji szkolnej.
– świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dokumenty:
– orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
– podanie rodziców do organu prowadzącego,
– skierowanie organu prowadzącego,
– karta zdrowia,
– fotografia do legitymacji szkolnej.
– świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dokumenty:
– orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
– podanie rodziców do organu prowadzącego,
– skierowanie organu prowadzącego,
– karta zdrowia,
– fotografia do legitymacji szkolnej.
– świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

Program „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa Specjalna w Kraśniku otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica”. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 43 750,00 zł.

W ramach programu zakupiono sprzęt do prowadzenia stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą TOMATISA. Trening słuchowy przeprowadza się za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem, które pozwala „wyćwiczyć” ucho ludzkie w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Są one odpowiednio filtrowane. Program jest indywidualnie dobierany na podstawie wstępnej diagnozy. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału ucznia.

Terapią Metodą Tomatisa obejmujemy uczniów z: zaburzeniami mowy, zaburzeniami głosu, trudnościami  szkolnymi, zaburzeniami koncentracji, zaburzeniami koordynacji ruchowej, zaburzeniami zachowania (np. ADHD), z autyzmem, z zespołem Downa oraz innymi
zespołami genetycznymi.

Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom naszej szkoły na udział w specjalistycznej terapii, dzięki której następuje znaczna poprawa ich dotychczasowego funkcjonowania w zakresie różnych sfer. Wyraźnie lepsza jest uwaga słuchowa, a tym samym umiejętności związane z czytaniem, przetwarzaniem wzrokowym, skupieniem uwagi. Poprawie ulegają zdolności komunikacyjne, jakość wypowiedzi, zrozumienie czytanych tekstów czy pamięć. Zaobserwowano także obniżenie poziomu frustracji dzieci, wyciszenie, wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragnę życzyć pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Dużo radości, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności, a także wielu sukcesów w nadchodzącym roku 2022.

Anna Niekra- dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Kraśniku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu.

Renault Master nr rej. LKR 08AS

Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku ogłasza ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 16-osobowego autobusu marki Renault Master, rok produkcji – 2003, przebieg 682450 km, cena wywoławcza brutto wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 81 825 28 82.

Oględziny możliwe w godzinach od 8.30 do 13.30, od poniedziałku do piątku na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 36. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, ul. Kościuszki 23.

Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200,00 złotych w terminie do dnia 27 lipca 2021 roku gotówką na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik nr 35 8717 0009 2001 0000 2714 0002 w Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z dopiskiem: „przetarg autobus”. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Zespołu Szkół Specjalnych
w Kraśniku.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu przedmiotu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
zalicza się w poczet ceny nabycia autobusu.

Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku przed zawarciem umowy w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest
Agnieszka Łazarz, Anna Świercz- tel. 81 825 28 82, kom. 669 807 888.

Akcja "jest nas więcej"

Nasza szkoła mówi STOP hejtowi w Internecie! Uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz starszych klas Szkoły Podstawowej dołączyli do ogólnopolskiej akcji #jestnaswiecej przeciwko hejtowi w sieci. Okazali solidarność z ofiarami hejtu zakładając pomarańczowe sznurówki i pokazujac, że ten temat nie jest im obojętny. W ramach kampanii społecznej #jestnaswiecej odbyły się również zajęcia z uczniami w klasach na temat mowy nienawiści w Internecie. #jestnaswiecej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. na podstawie obowiązujących zmian w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wszystkie zajęcia w oddziałach Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jak również w grupach rewalidacyjno – wychowawczych nadal odbywać się będą w trybie stacjonarnym.
 
W przypadku pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego będzie podejmowana decyzja o zmianie trybu nauczania i prowadzenia zajęć. Jednocześnie prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur.
 

POMOC I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Informujemy, że w okresie styczeń / luty 2021 r. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom telefonicznie, bez wcześniejszego umawiania się oraz stacjonarnie po ustaleniu godziny wizyty.

  • Konsultacje, porady udzielane są:
    od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
  • pod numerem telefonu: 665970354
  • dodatkowo w II tygodniu ferii zimowych proponujemy wzmożone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne udzielane telefonicznie oraz on-line w godzinach 8.00 – 14.00 

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu kraśnickiego do skorzystania z tej formy wsparcia.

Masz problem, nie wiesz jak pomóc sobie czy swojemu
dziecku/uczniowi – zadzwoń

Szkoła do hymnu

W dniu 10 listopada 2020 roku o godzinie 11.11 społeczność naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólnie zaśpiewaliśmy hymn on-line wykorzystując połączenie się za pomocą komunikatorów. #szkoladohymnu

Szkoła pamięta

W tym roku wyjście na cmentarz oraz porządkowanie grobów było niemożliwe. Nasi uczniowie poprzez
przygotowanie prac plastycznych w symboliczny sposób wyrażają swoją pamięć. #SzkołaPamięta

Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia na temat bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny w związku z koronawirusem

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, w dniach od 12 października do 16 października br. zajęcia stacjonarne w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. J. Twardowskiego w Kraśniku zostają zawieszone.

        Zawieszenie zajęć zostaje wprowadzone ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone. 

W wyżej wymienionym okresie wszystkie zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Anna Stolarska
dyrektor szkoły

Zarządzenie Dyrektora ZSS w sprawie zawieszenia zajęć .

"Pomarańczowa Siła"

Nasi uczniowie biorą udział w olimpijskiej edycji Ogólnopolskiego Programu „Pomarańczowa Siła” Fundacji ING Dzieciom. Celem programu jest zachęcanie dzieci z niepełnosprawnościami do uprawiania sportu. Nasza pomarańczowa drużyna świetnie się bawi i trenuje z wykorzystaniem sprzętu sportowego otrzymanego w ramach udziału w programie.

Procedury organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w trakcie zagrożenia epidemiologicznego

List Starosty Kraśnickiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

boy, girl, hand in hand

Ankieta OT KOWR w Lublinie dla Rodziców dzieci uczęszczających do szkoły z klas I-V.

Szanowni Rodzice,dzieci uczęszczających do szkoły z klas I-V.

OT KOWR w Lublinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020.  Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 września br. Zależy nam na zebraniu jak największej liczby odpowiedzi.

http://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

 

Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej
przekazaną w dniu 1 czerwca, kształcenie na odległość
zostaje przedłużone do dnia 26 czerwca,
czyli do końca roku szkolnego 2019/2020.

dribbble

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Zdalna szkoła

 W ramach rządowego projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” nasi uczniowie otrzymali 2 laptopy, które szkoła otrzymała od Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Kolejny szkoła zakupiła z własnego budżetu. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy. Mamy nadzieję, że komputery ułatwią i uatrakcyjnią naukę na odległość.

96545160_2628230530758812_5345196162624258048_o

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."

Ks. Jan Twardowski

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status